Друк

Студентське самоврядування

 З метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків, захисту прав сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування в нього навичок майбутнього організатора, керівника, менеджера в училищі працює Рада студентського самоврядування. Організація студентського самоврядування училища базується на законах України: "Про освіту", "Про вищу освіту" (2014 року), Державній національній програмі "Освіта" (Україна ХХІ століття), наказі Міністерства освіти і науки України від 15.11.2007 року № 1010 "Про затвердження примірного положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України", наказі МОЗ України від 27.11.2008 року № 687 "Про покращення виховної роботи у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти, науково-дослідних установах і закладах охорони здоров’я", листі Міністерства освіти і науки України від 30.06.1998 року № 1/9-264 "Планування виховної роботи в середніх закладах освіти"

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, якісне навчання, виховання духовності та культури студентів, зростання соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

Структура студентського самоврядування являє собою систему: група – відділення – училище. Рада студентського самоврядування училища активно проводить роботу по пропаганді здорового способу життя серед молоді міста в системі акцій "Антинаркотик", "АнтиСНІД", "Життя без куріння".

Щорічно студенти училища приймають активну участь у новорічно-різдвяних милосердних акціях до дня Святого Миколая та «Різдвяного Янгола», відвідуючи притулковий центр «Джерело життя» селища Перемога, школу-інтернат та будинок малюка селища Пантаївка, дитячі відділення міської та районної лікарень.

В 2014-2015 н.р. значна робота була проведена студентами по підтримці учасників АТО:
- були зібрані продукти харчування та одяг на суму 10500 грн.;
- зібрані кошти у сумі 4834 грн., на які придбані медикаменти та запчастини до автомобіля;
- студентами були написані листівки-подяки воїнам за їхню мужність і відвагу.

Все це було передано волонтерами в зону АТО.
На протязі останніх років студенти училища мають представництво в кількості 4 чоловік в Молодіжному парламенті міста Олександрія.
Неодноразово депутати молодіжного парламенту училища очолюють комісію по соціальному захисту та охороні здоров’я в парламенті міста.

           Студентське самоврядування       

 Студентське самоврядування — форма управління, за якої студентство має право самостійно вирішувати питання внутрішнього управління, або виборна установа, що здійснює таке управління; право студентства самостійно вирішувати питання внутрішнього управління, а також мати свої керівні органи.

Станов

До 10 лютого 2010 р. було дозволено в вищих навчальних закладах створювати органи студентського самоврядування, що вирішують питання, які належать до їх компетенції, а перелік таких питань погоджувався з керівником вищого навчального закладу.ище в Україні
Студентське самоврядування у вищому навчальному закладі — невід'ємна частина громадського самоврядування, що забезпечує захист прав і інтересів осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, й їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом.
Також його можна тлумачити як самостійну громадську діяльність студентів з реалізації функцій управління вищим навчальним закладом, яка визначається ректоратом (адміністрацією), деканатами (відділеннями) та здійснюється студентами згідно з метою й завданнями, які стоять перед студентськими колективами, функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків і захисту їхніх прав й сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.
У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються у вищому навчальному закладі. Усі такі особи мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні. Воно здійснюється особами, які навчаються в вузі:
-безпосередньо;
-через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування.

Органи студентського самоврядування (за чинним законодавством):
- приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;
- проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі й інші заходи;
- сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються в вузі;
- розпоряджаються коштами й іншим майном, що знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунках;
- виконують інші функції.
За погодженням з органом студентського самоврядування приймається рішення про:
- відрахування осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, та їх поновлення на навчання;
- переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб;
- переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;
- призначення директора, заступників директора, які відповідають за роботу із студентами;
- поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, в гуртожиток і виселення з нього;
- затвердження рішень з питань студентського гуртожитку для проживання осіб, які навчаються в училищі.
Рішення органів студентського самоврядування мали до 10 лютого 2010р., відповідно до тогочасного чинного законодавства, дорадчий характер.
У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад, статутом вищого навчального закладу.
Органи студентського самоврядування вищого навчального закладу мають користуватися всебічною підтримкою і допомогою власника або уповноваженого ним органу в вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією, коштами за погодженням із керівником закладу. Зокрема, керівник вузу має всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування щодо:
- надання приміщення, меблів, оргтехніки;
- забезпечення телефонним зв'язком, постійним доступом до мережі Інтернет;

- відведення місць для встановлення інформаційних стендів;
- тощо.
Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, відділення, гуртожитку, вищого навчального закладу. Залежно від контингенту студентів, типу та специфіки вищого навчального закладу студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, структурних підрозділів вищого навчального закладу.
Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів вищого навчального закладу, які:
- ухвалюють (затверджують) Положення про студентське самоврядування;
- обирають виконавчі органи студентського самоврядування;
- визначають структуру, повноваження, порядок обрання та термін повноважень виконавчих органів студентського самоврядування;
- заслуховують звіт виконавчих органів студентського самоврядування.
Виконавчий орган студентського самоврядування структурного підрозділу вищого навчального закладу обирається на загальних зборах (конференції) студентів цього підрозділу.
Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (сенат, парламент, старостат, студентська навчальна (наукова) частина, студентські деканати, ради тощо).
(В Олександрійському медичному училищі Студентське самоврядування представлене Студентською радою училища).
Статутом вищого навчального закладу може бути передбачено укладення договору між керівництвом вищого навчального закладу, студентською профспілкою та органами студентського самоврядування.
Фінансове забезпечення
Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені педагогічною радою училища в розмірі не менше 0,5% коштів спеціального фонду вищого навчального закладу. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і повноважень, зокрема, не менш як 30 відсотків коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.
Основні завдання
Основними завданнями органів студентського самоврядування є:
- забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
- сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
- організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
- сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень.
Нормативно-правова база
Нормативно-правові акти, що регулюють студентське самоврядування:
Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (зі змінами); тощо.

 

Положення
про студентське самоврядування
в Олександрійському медичному училищі
Студентське самоврядування організується з метою формування у студентів активної життєвої позиції, забезпечення підготовки висококваліфікованих спеціалістів, виховання у них громадської свідомості та підготовки до активної творчої праці; для забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захисту їх прав.
Самоврядування сприяє гармонійному розвитку особистості, розвитку у студентів навичок трудової дисципліни, уміння вибирати головні напрямки в роботі, планувати і здійснювати перевірку виконання прийнятих рішень.
Органи студентського самоврядування в училищі утворюються з представників груп - старост або їх заступників.
Робота органів самоврядування здійснюється у відповідності до перспективних і поточних планів училища.
 

1. Основні принципи організації громадського студентського самоврядування.

На основі Закону про вищу освіту від 07.2014р. №1556-VII (ст. 40) Концепції національного виховання, педагогічної спадщини Макаренка О.С., Сухомлинського В.О., основними принципами громадського самоврядування вважаються:
-         добровільності, колегіальності, відкритості;
-         виборності та звітності органів студентського самоврядування;
-         рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;
-         незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій;
-         дотримання чинного законодавства,, рішень Міністерства освіти і науки, Статуту училища.
 
2. Мета і завдання студентського самоврядування.
Основна мета - розвиток в системі самоврядування студентів таких якостей, як громадянська позиція, самостійність в прийнятті рішень, уміння виділити головне в роботі і визначати шляхи реалізації завдань, розвиток особистої ініціативи, формування якостей керівника середньої ланки.
Основними завданнями студентського самоврядування є:
 1. забезпечення і захист прав та інтересів, студентів - зокрема стосовно організації навчального процесу;
 2. забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
 3. сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 4. сприяння створенню необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 5. сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
 6. організація співробітництва із студентами інших навчальних закладів і з молодіжними організаціями;
 7. організація і проведення виборів депутатів Молодіжного парламенту м.Олександрії та активна участь в його роботі;
 8. сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;
 9. сприяння працевлаштуванню випускників.
3. Структура студентського самоврядування училища. 
Структура виконавчих органів самоврядування студентів являє собою трирівневу систему:
 
Вищим органом студентського самоврядування є конференція студентів Олександрійського медичного училища, на якій:
  - ухвалюють Положення про студентське самоврядування;
 -  обирають виконавчі органи студентського самоврядування - студентська рада училища, визначають терміни повноважень, заслуховують її звіти;
 -  вносять пропозиції в плані навчально-виховної роботи і соціального розвитку училища;
 -  розглядають важливі питання діяльності училища в межах компетенції.
Конференція студентів училища збирається у разі необхідності, але не рідше одного разу на рік.   
Колективи відділень і навчальних груп здійснюють свої повноваження безпосередньо на своїх загальних зборах.
Збори відділень проводяться не рідше одного разу на семестр.
Збори груп проводяться один раз на місяць.
Первинною ланкою студентського колективу є навчальна група. Структура самоврядування в групі має вигляд:
- староста;
- заступник старости;
- відповідальний за навчальну роботу;
- відповідальний за культурно-масову роботу;
- відповідальний за дисципліну і порядок;
- відповідальний за чергування та прибирання території;
- фізорг;
- профорг;
- академічний секретар (веде облік успішності, відвідування занять, іншу документацію).
Старости є повноважними представниками груп в студентських радах відділень і в студентській раді училища.
Головою студентської ради училища обирається найбільш активний староста на засіданні студради.
Головою студентської ради відділення обирається один із старост груп відділення.
 
4. Вибори органів самоврядування.
Ради самоврядування навчальних груп, студентські ради відділень і училища обираються на 1 рік протягом вересня. Вибори в усі органи самоврядування студентів проводяться відкритим голосуванням.
 
5. Порядок роботи органів самоврядування студентів.
Робота студентських рад всіх рівнів організується у відповідності з перспективними і поточними планами.
Студентські ради в своїх планах беруть на себе проведення конкретних заходів.
На підставі планів роботи студентської ради училища складаються плани роботи рад відділень і груп. Допомогу в складанні планів роботи надають завідувачі відділень,  керівники навчальних груп.
5.1. Робота ради самоврядування групи.
Щомісяця по групах проводяться підсумки навчально-виховної роботи.
 
5.2. Робота студентських рад відділень.
Відомості, розглянуті на радах самоврядування груп надходять до студентської ради відділень в другий понеділок місяця.
На засіданні ради відділень розглядається інформація групових рад, розробляються заходи по усуненню недоліків, розповсюдження передового досвіду.
 
5.3. Робота студентської ради училища.
Студентська рада училища утворює в своєму складі комісії за напрямками роботи.
Засідання комісій проходять двічі на семестр.
На засіданнях комісій розглядаються питання, які необхідно винести на збори (конференцію) самоврядування училища.
Навчально-виробнича комісія - займається питаннями навчальної роботи,  проведенням виставок, науково-практичних конференцій, веде роботу з невстигаючими студентами.
Комісія дисципліни і порядку - організовує і здійснює контроль за чергуванням в училищі. При проведенні вечорів комісія відповідає за порядок, організує чергування силами ДСФ (добровільного студентського формування з охорони порядку). Самостійно і спільно з Радою по попередженню правопорушень проводить роботу по правовому вихованню і профілактиці правопорушень та шкідливих звичок.
Культурно-масова комісія - організовує проведення культурно-масових заходів, сприяє формуванню у студентів розуміння справжніх художніх цінностей.
Військово-спортивна комісія - організовує військово-патріотичну, волонтерську роботу разом з викладачами фізвиховання, з студпрофкомом.
 
6. Права і обов'язки органів громадського самоврядування студентів училища.
Права і обов'язки органів самоврядування студентів визначаються Положенням, затвердженим Конференцією студентів училища (Додаток №1).
Ради самоврядування груп,студентські ради відділень училища мають спільні обов'язки і права, але кожна виконує їх в межах своєї компетенції.
Розгляд питань, їх обговорення йдуть від груп до відділень і далі — на студентську раду училища.
 
7. Рада консультантів-кураторів.
Для здійснення методичного керівництва органів самоврядування студентів утворюється рада консультантів-кураторів. Головою ради консультантів-кураторів є директор училища. Консультантами-кураторами відділень і навчальних груп призначаються завідувачі відділень та   керівники навчальних груп.
Рада консультантів-кураторів:   
1. здійснює методичну і практичну допомогу в роботі рад самоврядування;
2. роз'яснює студентам мету, завдання, структуру, зміст роботи органів самоврядування;
3. надає допомогу в плануванні роботи по самоврядуванню;
4. здійснює контроль і розглядає спірні питання. Функції ради консультантів-кураторів розподіляються таким чином:
Директор училища – голова ради консультантів-кураторів. Він здійснює загальне методичне керівництво за діяльністю органів самоврядування студентів. Він же у разі необхідності збирає раду самоврядування училища, відділу, групи для роз'яснення завдання, напрямків роботи.
Директор делегує свої повноваження щодо керівництва комісіями по самоврядуванню своїм заступникам:
 • заступнику з навчальної роботи - навчально-виробничою комісією,
 • заступнику з виховної роботи - культурно-масовою комісією, комісією дисципліни і порядку,
 • викладачу фізичного виховання - військово-спортивною комісією.
Завідувач відділення - консультант-куратор відділення.
Завідувачі відділеннями надають методичну допомогу радам відділень у відповідності до перспективних і місячних планів роботи.    
 Керівник навчальної групи - консультант-куратор навчальної групи. Він веде щоденну роботу з групою і допомагає раді самоврядування групи в складанні планів на семестр і місяць, погоджує плани ради групи з планами роботи училища роз'яснює студентам структуру, склад і зміст роботи органів самоврядування групи.
Ухвалено рішенням Конференції студентів училища 18.12.2014р
 

 

 

 

 

 

Контакти

вул. Шевченка, буд. 176, м. Олександрія, 
Кіровоградська область, 28000
 
Керівник: Сергієнко Наталія Олександрівна
                    +380 63 827 46 74
                    +380 5235 7-70-00
приймальна директора: +380 5235 7-70-10
Відповідальний секретар приймальної комісії: 
Олефіренко Ірина Валеріївна
                    +380 50 909-96-85
                    +380 68 372-73-74
 
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

+380 689 100 913

+380 669 660 413