Друк

МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

Один із секретів педагогічної творчості полягає в тому,
щоб пробудити інтерес до пошуку,
аналізу, життєдайної сили праці
В.О. Сухомлинський

В умовах сучасної педагогічної освіти методична робота Комунального вищого навчального закладу «Олександрійський медичний коледж» направлена на формування викладача нового типу, який гармонійно поєднує ініціативність і самостійність, професіоналізм і творчість, високий рівень культури і відповідальності.

Методичну роботу очолює методист коледжу Баленко Людмила Миколаївна - викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач - методист. Педагогічний досвід, професіоналізм і компетентність у ключових питаннях педагогіки і методики викладання, знання основних напрямків і перспектив розвитку освіти, постійний пошук ефективних новацій, творчій підхід до вирішення поточних і перспективних питань дають можливість Людмилі Миколаївні забезпечувати чітку організацію всіх видів навчально-методичної діяльності.

Зміст методичної роботи коледжу носить комплексний, системний характер і реалізується за чотирма напрямами діяльності: технологічний, управлінсь-кий, педагогічний, науковий. Саме ці напрями роботи сприяють підвищенню рівня професійної компетентності викладачів, формуванню ключових компетентностей, організації діагностики педагогічної діяльності викладачів; вивченню та аналізу результатів навчально-виховного процесу; впро-вадженню інноваційних технологій навчання; реалізації досягнень передового педагогічного досвіду; наданню консультативної, практичної, методичної допомоги викладачам; створенню інформаційного банку з педагогіки вищої школи та передового досвіду роботи викладачів; організації дослідно-експериментальної роботи з апробації нових ідей; проведенню заходів з метою підвищення професійної та педагогічної майстерності; організації «Школи молодого викладача», «Університету педагогічних знань»; розробці та формуванню комплексів методичного забезпечення навчального процесу; проведенню відкритих занять та позааудиторних заходів; створенню сприятливого морально-психологічного клімату в педагогічному колективі, атмосфери довіри, відкритості, зацікавленості, доброзичливості.

 

Педагогічний колектив КВНЗ «Олександрійський медичний коледж» працює над методичною проблемою: «Підвищення рівня професійної компетентності педагога як умова всебічного розвитку та формування ключових компетентностей успішної особистості майбутнього медичного працівника».

З метою створення ефективної системи обміну досвідом педагогічних працівників з питань практичного використання педагогічних технологій на засадах компетентнісного підходу постійно удосконалюються форми проведення методичної роботи, які поступово залучають педагогів до активної професійної діяльності:

- педагогічні конференції та семінари: «Реалізація особистісно-зорієнтованого навчання через впровадження інтерактивних технологій», «Методологічні основи діяльності викладача», «Формування творчої компетентності викладача як умова розвитку особистості», «Формування пізнавальної активності студентів в умовах діяльнісно-орієнтованої системи навчання шляхом використання інноваційних педагогічних технологій»;

- психолого-педагогічні семінари–практикуми: «Особистісне зростання викладача», «Психолого-педагогічні аспекти формування успішної особистості викладача. Стилі та моделі педагогічного спілкування», «Роль самостійної позааудиторної роботи студентів у навчально-виховному процесі», «Проблеми формування мотивації навчальної діяльності студентів за сучасних умов»;

- круглі столи «Розвиток здоров'язбережувальної компетентності студентів шляхом реалізації міжпредметної інтеграції», 

«Формування професійної компетентності викладача в умовах модернізації освіти», «Використання інтерактивних педагогічних технологій як засобу продуктивного навчання студентів»;

- методичні діалоги «Технології, методики формування творчої самореалізації та самовдосконалення особистості в навчальній та позааудиторній роботі», «Роль творчих завдань в процесі самореалізації та самовдосконалення навчальних досягнень студентів», «Кластер, його роль у навчально-виховному процесі»;

- робота педагогічної кав'ярні «Інноваційні форми методичної роботи як засіб удосконалення професійної компетентності педагогів»;
- коло педагогічних ідей «Використання кластера на заняттях загальноосвітніх та соціально-економічних дисциплін» тощо.

У спрямуванні творчих пошуків педагогів щодо вивчення і впровадження у навчально-виховний процес досягнень психолого-педагогічної науки та перспективного досвіду, особлива увага відводиться творчим групам, які забезпечують розвиток творчої активності педагогічних кадрів, сприяють розвитку сучасного стилю педагогічного мислення, формуванню вмінь самоаналізу, самовираження, самоствердження та саморозвитку власної професійної діяльності.

 

В останні роки в коледжі на добровільних засадах з числа найбільш досвідчених і теоретично підготовлених педагогічних працівників, які виявили інтерес і бажання до розробки науково-методичної проблеми, були створені довготривалі творчі групи: «Створення оптимальних психологічних умов для підвищення якості навчально-виховного процесу та індивідуального розвитку особистості» (керівник Полоз О.А.); «Кластер як дієвий засіб активізації пізнавальної діяльності студентів» (керівник Рижук Л.Ф.); «Створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості студентів і забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу» (керівник Олефіренко І.В.).
В коледжі організована робота “Університету педагогічних знань”, у зміст якого закладено: системне новаторське інформаційно-методичне забез-печення навчального процесу; організацію оперативного обміну інформацією про методичні, педагогічні та медичні новини, використання банку передових ідей та інноваційних технологій. Заняття в “Університеті педагогічних знань” проходять в різних формах: інтелектуальні хвилини, анонси новин методичної, педагогічної та фахової літератури, години колективного мислення, педагогічні семінари, методичні аукціони, панорами методичних та педагогічних ідей, круглі столи тощо.


З викладачами-початківцями проводяться заняття в “Школі молодого викладача” у формі проблемних лекцій, психологічних турнірів, педагогічних тренінгів, дискусій, відвідування та аналізу відкритих занять і позааудиторних заходів. Такі заняття проходять в невимушеній обстановці, допомагають вирішувати педагогічні проблеми.


Педагогічний колектив коледжу докладає максимум зусиль для підвищення ефективності і результативності навчання, надання йому творчого характеру шляхом впровадження в навчальний процес нових педагогічних технологій таких як: технологія проблемно-модульного навчання; технологія комп’ютерного навчання; технологія особистісно-орієнтованого навчання; технологія контекстного навчання; технологія діалогового, моделюючого навчання.

З метою впровадження в навчальний процес інноваційних технологій на-вчання, розвитку активної розумової діяльності студентів, викладачами практикується проведення нетрадиційних занять: інтегроване заняття-телемарафон з основ медичної генетики з теми: “Спадковість і середовище” (Баленко Л.М., Олефіренко І.В); інтегроване заняття-подорож з соціально-економічних та гуманітарних дисциплін з теми: «Красою Японії народжені» (Сергієнко Н.О., Кранг О.В).;

заняття-прес-конференція з мікробіології з теми: “Мікроби і навколишнє середовище” (Біджиєва Л.Т.); заняття-фестиваль з української літератури з теми: “Драматургія І. Кочерги” (Рижук Л.Ф.); заняття-суд з медичної біології з теми: “Спадкові захворювання” (Олефіренко І.В.) та ін.

Злагодженість в роботі педагогічного колективу, єдність та взаємозумовленість форм і методів навчання забезпечують 9 циклових комісій, які на своїх засіданнях розглядають питання удосконалення ме-тодики викладання, контролю якості навчального процесу, обмінюються досвідом роботи.
Вже стало традицією в коледжі проведення декад циклових комісій, під час яких викладачі організовують науково-практичні конференції; усні журнали; конкурси професійної майстерності “Кращий за фахом”; олімпіади з фахових дисциплін; брейн–ринги; круглі столи; музично-тематичні вечори.

  

Результатом системної науково-методичної роботи викладачів КВНЗ «Олександрійський медичний коледж» є участь у Міжнародних та Всеукраїнських інтернет-конференціях, вебінарах, майстер-класах:
1. Міжнародній науково-практичній конференції «Тенденції та перспек-тиви розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (Бойко М.С., Баленко Л.М., Олефіренко І.В., Біджиєва Л.Т., Онищук Л.І., Тємніков В.М.)
2. Міжнародній науково-практичній конференції «Медична наука та практика ХХІ століття» (Сергієнко Н.О., Рижук Л.Ф., Онищук Л.І., Олексієнко Ю.М.);
3. ХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (Чумаченко В.І., Плевако С.В., Піхальонок Ю.П.).
4. ХХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» (Баленко Л.М., Олефіренко І.В., Полоз О.А.).
5. Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (Бойко М.С., Сергієнко Н.О., Баленко Л.М., Коломацька Т.В., Фісан Л.М.);
6. ХХVІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Віт-чизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (Баленко Л.М., Васильєва Л.А., Олефіренко І.В., Полоз О.А., Онищук Л.І., Чуприна О.С.).
7. VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодший медичний спеціаліст: тенденції в освіті, перспективи в майбутній професії, стан у сучасному суспільстві» (Рижук Л.Ф.).
8. Майстер-класів дистанційної академії ВГ «Основа» за темами:
- «Освітній web-квест – проблемне завдання з елементами рольової гри з використанням інформаційних ресурсів» (Рижук Л.Ф.);
- «Форми GOOGLE в навчанні: створення вікторин, анкет, опитувальників і тестів» (Сергієнко Н.О., Кранг О.В.);
- «Створення повноцінного сайту: від розробки до публікації» (Олефіренко І.В.);
- «Вітагенні технології компетентнісного навчання» (Баленко Л.М., Рижук Л.Ф.)
9. Вебінарів ВГ «Основа» за темами:
- «Тайм-менеджмент як основа організації освітнього процесу» (Онищук Л.І.);
- «Формування предметних компетенцій засобами ІКТ» (Онищук Л.І.);
- «Шляхи використання релаксопедичної технології навчання» (Ба-ленко Л.М., Рижук Л.Ф.);
- «Синергетичний підхід освітньої інноватики» (Баленко Л.М., Рижук Л.Ф.);
- «Веб-квест як засіб створення розвивального середовища на сучасному уроці та в позаурочний час» (Баленко Л.М., Рижук Л.Ф., Чуприна О.С.).
10. ІІ Міжнародного Інтернет-марафону «Досвід освіти ХХІ сторіччя. Європейський контекст» (Олефіренко І.В.).


Успіх у методичній роботі є здобутком колективної праці і залежить від врахування ініціативи та здібностей кожного члена колективу.


Трансляція власного педагогічного досвіду є важливим фактором професійного зростання, сприяє рефлексії. Написання та публікація статей вважається одним із важливих видів методичної роботи, сприяє професійному розвитку педагога. Викладачі коледжу мають публікації у періодичних виданнях, розміщують публікації в інтернет-виданнях.


Плідна праця педагогічних працівників, яким надається широка можли-вість творчого пошуку власних методів роботи свідчить, що вирішити завдання реформування освіти можна лише спільними зусиллями всіх зацікавлених цією справою людей.

Контакти

вул. Шевченка, буд. 176, м. Олександрія, 
Кіровоградська область, 28000
 
Керівник: Сергієнко Наталія Олександрівна
                    +380 63 827 46 74
                    +380 5235 7-70-00
приймальна директора: +380 5235 7-70-10
Відповідальний секретар приймальної комісії: 
Олефіренко Ірина Валеріївна
                    +380 50 909-96-85
                    +380 68 372-73-74
 
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

+380 689 100 913

+380 669 660 413