Друк

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

Методика підготовки науково-дослідної роботи, реферату

 

Науково-дослідна робота - це самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з певної тематики, що здійснюється поза навчальним процесом. 

Обсяг науково-дослідної роботи - близько 40 сторінок. 

Тематика науково-дослідних робіт тісно пов'язується з практичними потребами конкретного фаху, затверджується на засіданні Ради НДРС відділення, виконання визначається графіком (циклограмою) та планом, що складається на семестр.

Структура роботи:

 

Титульний аркуш - це перша сторінка, на якій вказується міністерство; назва навчального закладу, в якому виконується робота; назва віддалення (кафедри); повна назва теми роботи; прізвище та ініціали студента-дослідника, курс, група, відділення; прізвище, ініціали, вчене звання наукового керівника; рік і місце виконання роботи.

 

Зміст - сторінка роботи, яка містить назву та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів; заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті і розміщуються один під одним (перелік умовних позначень при необхідності).

 

Вступ - обґрунтовується актуальність теми, її практична значущість; визначається об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження; розглядаються методи, за допомогою яких воно проводилось; розкривається структура роботи, її основний зміст. Обов'язкова частина вступу - огляд літератури з теми дослідження, в який включають найбільш цінні, актуальні роботи (10-15 джерел). Огляд повинен бути систематизований аналізом теоретичної, методичної й практичної новизни, значущості, переваг та недоліків робіт.

 

Розділи і підрозділи основної частини - проаналізований і систематизований матеріал викладається відповідно до змісту у вигляді окремих розділів і підрозділів (глав і параграфів); кожний розділ висвітлює самостійне питання, а підрозділ окрему частину цього питання; відмічається головна ідея, а також тези кожного підрозділу; розкривається теорія питання та досвід практичної роботи.

 

Висновки - підсумок проведеної роботи, подаються у вигляді окремих лаконічних положень, методичних рекомендацій, які відповідають поставленим завданням; відмічається не тільки позитивне та недоліки, а також і конкретні рекомендації щодо їх усунення;

 

Список використаної літератури - відображає обсяг використаних джерел та ступінь вивчення досліджуваної теми; містить бібліографічний опис джерел, використаних студентом під час роботи над темою.

 

Додатки - не є обов'язковим елементом і не входять до основного ліміту обсягу роботи, однак підвищують рівень довіри до результатів роботи, свідчать про їхню достовірність; містять допоміжний матеріал у вигляді зразків анкет, тестів, таблиць допоміжних цифрових даних, схем, графіків, карт, ілюстрованого матеріалу та ін.

 

Основні вимоги до науково-дослідної роботи:

 

  • актуальність теми, відповідність її сучасному стану певної галузі науки та перспективам розвитку, практичним завданням відповідної сфери;
  • вивчення та критичний аналіз монографічних і періодичних видань з теми;
  • вивчення та характеристика історії досліджуваної проблеми та її сучасного стану, а також передового досвіду роботи у відповідній галузі;
  • чітка характеристика предмета, мета і метод дослідження, опис та аналіз проведених автором експериментів;
  • узагальнення результатів, обґрунтування їх, висновки та практичні рекомендації.

 

Текст науково-дослідної роботи можна використати для наступного написання та оформлення доповіді, реферату, статті, тез доповіді та ін.

 

Науково-дослідна робота розглядається та затверджується на засіданні Ради з НДРС відділення, рецензується та містить відгук наукового керівника.

 

Реферат - короткий виклад змісту одного або декількох документів з певної теми.

 

Обсяг реферату визначається специфікою теми і змістом документів, кількістю відомостей, практичним значенням (20-24 с).

 

 

 

Структура реферату:

 

Вступ - обґрунтовується актуальність теми, її особливості;

 

Розділ 1 - наводяться основні теоретичні, експериментальні дослідження з теми; визначається сутність проблеми, основні чинники, що зумовлюють розвиток явища або процесу, який вивчається; наводиться перелік основних змістових аспектів проблеми, які розглядалися вченими; визначаються недостатньо досліджені питання, з'ясовуються причини їх недостатньої розробки.

 

Розділ 2 - дається поглиблений аналіз сучасного стану процесу або явища; особлива увага приділяється виявленню нових ідей та гіпотез, експериментальним даним, новим методикам, оригінальним підходам до вивчення проблеми; аналіз практики; висловлюються власні думки щодо перспектив розвитку проблеми.

 

Висновки - подаються узагальнені, ідеї, думки, оцінки, пропозиції науковців.

 

Список літератури - включають публікації переважно останніх 5-10 років.

 

Додатки (формули, таблиці, схеми).

 

 

 

Правила, яких слід дотримуватися при підготовці рефератів:

 

  1. виклад матеріалу повинен бути стислим;
  2. слід використовувати синтаксичні конструкції, властиві умови наукових і технічних документів, уникати складних граматичних зворотів;
  3. слід використовувати стандартизовану термінологію;
  4. терміни, окремі слова і словосполучення можна замінювати абревіатурами і прийнятими текстовими скороченнями.

 

Реферат рецензується і оцінюється.

 

 

 

Загальні правила та вимоги до оформлення науково-дослідної роботи

 

 

 

Аркуш формату А4, надрукованих через 1,5 інтервалу, шрифт Times New Roman 14.

 

Поля сторінок: верхнє - 20мм, нижнє - 25мм, праве - 10мм, ліве - 30мм.

 

Рівняння тексту - по ширині сторінки, без переносів.

 

Заголовки структурних частин: ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ друкують великими літерами симетрично до тексту.

 

Назву розділу друкують маленькими літерами (перша велика) з абзацного виступу, абзацний виступ повинен бути однаковим і дорівнювати 10см.

 

Крапка в кінці заголовку не ставиться.

 

Відстань між заголовками та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервали.

 

Зноски розміщують у нижній частині сторінки, їх не переносять на наступну сторінку.

 

Сторінки рукопису послідовно нумерувати, починаючи з обкладинки і до останньої сторінки, у правому верхньому куті, нумерація таблиць, рисунків повинна бути наскрізна.

 

Розмір таблиці не повинен перевищувати друкарське поле аркуша, таблиця повинна мати заголовок, на кожну таблицю в тексті обов'язково повинно бути посилання.

 

 

 

Методика підготовки доповіді (повідомлення), тез доповіді

 

 

 

Доповідь - документ, у якому висвітлюються певні питання, даються висновки, пропозиції та призначена для усного (публічного) прочитання та обговорення.

 

Обсяг доповіді - 8-12 сторінок (до 30 хв.), якщо доповідь складається з 4-6 сторінок, вона називається повідомленням.

 

Структура тексту доповіді.

 

Вступ - зазначають підстави, причини, проблемну ситуацію, що зумовили необхідність написання доповіді.

 

Основна частина - аналізується сучасний стан проблеми, наводяться аргументи, обґрунтовується основна ідея автора.

 

Підсумкова частина - містить висновки, рекомендації, пропозиції.

 

 

 

Загальні правила та вимоги до оформлення публікацій

 

 

 

Статті подаються державною мовою в електронному вигляді на дискеті в форматі Microsoft Word, в друкованому варіанті формату А4 через 1,5 інтервалу, шрифт Times New Roman 14.

 

Надрукований варіант повинен відповідати електронному носію, матеріали повинні бути в конверті, на якому зазначають: прізвище, ім’я, по батькові автора, організація, назва статті (доповіді) та в яких файлах вона знаходиться.

 

Авторський текстовий оригінал (рукопис) включає в себе титульний аркуш, анотацію (для наукових видань-рефератів), загальний текст, тексти довідкового характеру і додаткові тексти, бібліографічні списки, посилання, зміст.

 

Текст рукопису і всі матеріали до нього подавати у двох примірниках.

 

Поля сторінок: верхнє - 20мм, нижнє - 25мм, праве - 10мм, ліве - 30мм.

 

Рівняння тексту - по лівому краю, без переносів.

 

Абзацний виступ повинен бути однаковим і дорівнювати 10см.

 

Виноски розмішуються в нижній частині сторінки, їх не переносять на наступну сторінку.

 

Сторінки рукопису послідовно нумерувати, починаючи з обкладинки і до останньої сторінки, в правому верхньому куті, нумерація таблиць, рисунків повинна бути наскрізна.

 

Розмір таблиці не повинен перевищувати друкарське поле аркуша, таблиця повинна мати заголовок, на кожну таблицю в тексті обов'язково повинно бути посилання.

 

Рисунки, діаграми, блок-схеми, графіки виконуються тільки чорними лініями, бажано використовувати Microsoft Excel, Microsoft Word, Core Draw.

 

Формули та їх розшифровки виконуються в редакторі формул Microsoft Equation. Номери формул друкуються у круглих дужках по правому полю друку.

 

Список літератури наводиться в кінці тексту в алфавітному порядку за прізвищами авторів відповідно до прийнятих стандартів бібліографічного опису.

 

 

 

Контакти

вул. Шевченка, буд. 176, м. Олександрія, 
Кіровоградська область, 28000
 
Керівник: Сергієнко Наталія Олександрівна
                    +380 63 827 46 74
                    +380 5235 7-70-00
приймальна директора: +380 5235 7-70-10
Відповідальний секретар приймальної комісії: 
Олефіренко Ірина Валеріївна
                    +380 50 909-96-85
                    +380 68 372-73-74
 
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

+380 689 100 913

+380 669 660 413