Друк

Положення про педагогічну раду

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ


Затверджено
Директор училища
____________ М.С. Бойко
наказ по училищу № 198
від 1 вересня 2008р.


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ
УЧИЛИЩА


Розглянуто та схвалено
педагогічною радою
Протокол № 1 від 30.08.2008р.


2008


1. Загальні положення

Педагогічна рада є дорадчим органом, створеним для вирішення основних питань діяльності училища. Педагогічна рада в своїй діяльності керується законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", Положенням про навчальний заклад та іншими нормативними документами, що стосуються її діяльності.
Основними завданнями педагогічної ради є:
1. забезпечення підготовки кваліфікованих молодших спеціалістів із спеціальностей;
2. вдосконалення якості підготовки фахівців із урахуванням вимог охорони здоров’я та перспектив його розвитку;
3. забезпечення фізичної підготовки й здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я студентів.

2. Порядок створення та склад педагогічної ради

2.1. Педагогічна рада створюється наказом директора училища терміном на один рік.
2.2. Педагогічна рада утворюється в складі директора, заступників директора, завідувачів відділень, голів циклових комісій, викладачів, завідувача бібліотеки, головного бухгалтера, представників органів студентського самоврядування училища.
2.3. Головою педагогічної ради є директор, а за його відсутності -заступник директора з навчальної роботи.
2.4. Діловодство педагогічної ради веде секретар, обраний з членів педагогічної ради терміном на один навчальний рік.

3. Повноваження педагогічної ради

Педагогічна рада розглядає та обговорює:
3.1. Заходи щодо виконання училищем нормативно-правових актів, що регламентують навчальний процес, інструкцій та вказівок вищих організацій про підготовку молодших спеціалістів.
3.2. Плани навчально-виховної, методичної роботи, розвитку училища та зміцнення його матеріальної бази.
3.3. Стан і підсумки навчально-виховної та методичної роботи в училищі.
3.4. Удосконалення форм і методів навчання.
3.5. Стан і підсумки роботи відділень, досвід роботи циклових комісій, бібліотеки, інших структурних підрозділів.
3.6.Стан практичного навчання в училищі, посилення зв'язку теоретичного й практичного навчання.
3.7. Питання виховання студентів, звіти кураторів груп, стан виховної, культурно-масової та спортивної роботи в училищі.
3.8. Питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників училища, розвиток творчої ініціативи викладачів.
3.9. Впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки та кращого педагогічного досвіду.
3.10. Стан дослідної роботи, технічної та художньої творчості викладачів і студентів.
3.11. Стан профорієнтаційної роботи в училищі.
3.12. Питання охорони праці.
3.13. Питання працевлаштування студентів випускних груп, зв'язку з випускниками попередніх років.
3.14. Підсумки семестрових, державних екзаменів, поточного контролю.
3.15. Пропозиції щодо призначення іменних стипендій, нагородження студентів.
3.16. Питання відрахування студентів за порушення дисципліни, правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, академічні заборгованості, пропуски занять без поважної причини.
3.17. Педагогічна рада за необхідності розглядає та обговорює й інші питання роботи училища.
На розгляд педагогічної ради в окремих випадках виносяться питання про відповідність кваліфікації окремих викладачів щодо виконання ними педагогічної й виховної роботи в училищі.

4. Регламент роботи педагогічної ради

4.1. Педагогічна рада проводить засідання згідно з планом роботи на рік, який затверджується на педраді й підписується директором училища.
4.2. Дату проведення визначає адміністрація училища, але не рідше одного разу в два місяці.
4.3. Порядок денний заздалегідь вивішується на стенді. Засідання педагогічної ради ретельно готується.
4.4. Напередодні педагогічної ради секретар оповіщає всіх членів, до початку засідання перевіряє їх присутність, з'ясовує причини відсутності окремих викладачів, веде книгу протоколів педагогічних рад, стежить за виконанням ухвалених рішень.
4.5. Усі засідання педагогічної ради правомірні, якщо в них беруть участь дві третини її складу за списком.

4.6. Участь членів педагогічної ради в засіданні обов'язкова. Кожний член педагогічної ради зобов'язаний брати активну участь у роботі, своєчасно й точно виконувати покладені на нього доручення.
4.7. Кожне ухвалене рішення педради з визначенням термінів виконання й осіб, відповідальних за виконання, затверджується відкритим голосуванням.
4.8. Протоколи засідань підписує голова та секретар педагогічної ради.
4.9. Протоколи засідань педагогічної ради є документом постійного збереження, знаходяться в архіві училища протягом десяти років.

5. Виконання рішень педагогічної ради

5.1. Рішення педагогічної ради набирають сили після затвердження їх директором і є обов'язковим для всіх працівників і студентів училища.
5.2. Голова педагогічної ради повинен проводити систематичну перевірку виконання прийнятих рішень і підсумки перевірки ставити на обговорення педагогічної ради.

Технологія проведення педагогічних рад

У підготовці й проведенні педагогічних рад можна виділити чотири етапи:
♦ планування тематики на навчальний рік;
♦ попередня підготовка конкретної педради;
♦ проведення засідання педагогічної ради.

Під час планування роботи на рік враховуємо соціальне замовлення училища на випуск молодших спеціалістів зі спеціальностей відповідно до ліцензії, змісту державних рішень у сфері освіти та охорони здоров’я, директивних і нормативних документів з управління навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації, максимально враховуємо невирішені проблеми й реальні можливості.
Тематику педрад обумовлюють модернізований зміст освіти, робота педколективу над науково-методичною проблемою, планування контролю за станом викладання дисциплін. Тема кожної педради визначається на основі аналізу навчально-виховної роботи за попередній рік, бесід із заступниками, завідувачами відділень, головами циклових комісій, методистами.
Протягом останніх двох років практикуємо проведення нетрадиційних, нестандартних педрад. Адже педрада - це засіб управління. Якщо засіб використано ефективно, він впливає на роботу. Це можливість колективного збільшення ідей. Для проведення таких педрад, перш за все, створюється ініціативна група з підготовки педради та вибирається форма проведення. Це можуть бути ділові ігри, психолого-педагогічні ринги, педради-презентації, ігрові форми проведення, педради-практикуми, педради-семінари, педради-консиліуми, педради-тренінги, педрада - методичний день, педрада - "мозковий штурм", педрада-атестація, педрада - творчий звіт, педрада - круглий стіл, педрада-дискусія тощо. Для вирішення поставленої теми педагогічної ради створюються творчі робочі групи, які глибоко та всебічно опрацьовують теорію питань, винесених на педраду, вивчають стан впровадження викладачами цих питань у свою практичну діяльність, наводять практичні показники цієї діяльності на прикладах роботи як окремих викладачів, так і викладачів циклових комісій, дають глибокий аналіз подальшої можливості впровадження тих чи інших інновацій в навчальному закладі, поетапно напрацьовують рекомендації щодо їх впровадження, готують проект рішення педради. Окрім того, розробляють відповідні анкети залежно від теми педради як для викладачів, так і для студентів, низку питань дискусійного характеру, опрацьовують відповідну літературу, готують різноманітні додатки, інформаційні бюлетені, виставки тощо. Обов'язково вибирається епіграф до педради.
Кожна творча група представляє різні профілі інтерактивного навчання, інноваційні технології залежно від обраної теми, проводить фестиваль ідей в різноманітній формі (ігровій, поетичній, художній тощо).

Пропонуємо деякі пам'ятки організаторам педагогічних рад.

Пам'ятка перша
Дванадцять обов'язків організатора педради
1. Підготуйте письмово порядок денний. Переконайтеся, що кожен член педради з ним ознайомився.
2. Перевірте, чи готова кімната для педради (освітлення, вентиляція, наявність стільців, комфортність, квіти, мінеральна вода).
3. Підготуйте всі необхідні матеріали для проведення педради. За необхідності розкладіть їх на столах чи стільцях.
4. Попередньо розгляньте порядок денний з ініціативною робочою групою. Розподіліть час за ступенем значущості кожного пункту.
5. Вчасно розпочніть педраду. Подякуйте тим, хто не спізнився.
6. Не допускайте відхилень від порядку денного.
7. Уважно слухайте все. Ви єдиний, кому це належить робити.
8. Стежте за невербальним спілкуванням. Спробуйте зрозуміти пасивність окремих членів педради.
9. Робіть нотатки, які допоможуть аналізувати розв'язання проблеми.
10. Контролюйте конфліктну ситуацію.
11. Створіть дружню атмосферу, щоб усі могли спілкуватися відкрито.
12. Зробіть з робочою групою висновки з рішень педради та
розплануйте наступні кроки.


Пам'ятка друга
Десять способів організації ознайомлення членів педради з документами
1. Повідомляйте лише найважливіше, що необхідно прочитати до педради. Решту розповсюдьте на самих зборах.
2. Значним за розміром документам необхідне резюме. Чим довший текст, тим менше сподівань, що його хтось читає.
3. Робіть у документах широкі відступи та поля. Читачам необхідний простір для відпочинку.
4. Документи мають бути надруковані через 1,5 або 2,0 інтервали, щоб у читачів не стомилися очі.
5. Документ має бути розміщений на одній сторінці.
6. Змінюйте формат, колір паперу та шрифти для повідомлень. Виділіть кольором певні пункти порядку денного.
7. У повідомленнях використовуйте більше звернень.
8. Визначте найістотнішу частину повідомлення для того, щоб легше було вибрати, що читати в першу чергу, щоб ухвалити правильне рішення.
9. Дайте час на початку педради для повторного перегляду поданих документів.
10. Зробіть резюме найістотніших документів для членів педради.

Пам'ятка третя
Шість способів підвищити відвідування педрад
1.Виконайте всі обов'язки організатора педради.
2.Починайте і закінчуйте вчасно.
3.Проводьте педради у найбільш слушний час та у найбільш зручному місці для більшості учасників.
4.Прибережіть найважливіші повідомлення до педради.
5.Оголосіть імена відсутніх.
6.Не запрошуйте людей, які майже ніколи не відвідують педради.
Пам'ятка четверта
Шість способів змусити учасників виконувати ухвалені рішення
1. Закінчуючи педраду, зробіть висновок, що необхідно зробити, розподіліть обов'язки, з'ясуйте строки.
2. Ухвалені рішення зафіксуйте в протоколі педради.
3. Призначте відповідального за контроль над виконанням рішення педради.
4. Через кілька днів необхідно надіслати нагадування тим, хто виконує рішення.
5. Якщо будь-яку роботу не виконано, запитайте, чи не можете ви чимось допомогти.
6. У порядку денному наступної педради має бути пункт про виконання рішень попередньої педради.

Для повноцінного планування роботи педагогічної ради на початку нового навчального року обов'язково проводимо анкетування серед викладачів навчального закладу.

 

 

Контакти

вул. Шевченка, буд. 176, м. Олександрія, 
Кіровоградська область, 28000
 
Керівник: Сергієнко Наталія Олександрівна
                    +380 63 827 46 74
                    +380 5235 7-70-00
приймальна директора: +380 5235 7-70-10
Відповідальний секретар приймальної комісії: 
Олефіренко Ірина Валеріївна
                    +380 50 909-96-85
                    +380 68 372-73-74
 
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

+380 689 100 913

+380 669 660 413